Vedtekter for Madsebakken barnehage

Vedtektene ble vedtatt i eiermøte 28.06.2010 og er gjeldende fra 01.08.2010

§ 1 Eierforhold

Barnehagens navn er Madsebakken barnehage og eies av Nakuba AS, org.nr. 989 083 147

§ 2 Formål

Barnehagens formål er i samarbeid og forståelse med barnas hjem å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og å fremme læring og danning som grunnlag for utvikling. Barnehagen bygger på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

§ 3 Opptakskrets

Barnehagens opptakskrets er Kongsberg og nærliggende kommuner.

§ 4 Opptaksperiode

Den som er tildelt plass får beholde den til skolestart

§ 5 Oppsigelse av plass

Plassen skal skriftlig sies opp med 3 måneders varsel. Dette gjelder også ved reduksjon av plass. Oppsigelsesfristen kan fravikes dersom ny søker kan overta plassen før oppsigelsesfristen.

§ 6 Opptakskriterier

Madsebakken barnehage er åpen for barn i alderen 0 år og frem til skolestart. Ved opptak av barn legges vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

  • 1)  Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester § 4-12 og 4- 4 (Barnehageloven § 13, 1. & 2. ledd)
  • 2)  Barnehagen skal ha en hensiktsmessig sammensetning m.h.t. alder og kjønn. (Hensiktsmessig sammensetning betyr at vi tilstreber tilnærmet like mange barn i hver aldersgruppe og like mange jenter og gutter.)
  • 3)  Søsken av barn som går i barnehagen.
  • 4)  Barn av eier.
  • 5)  Barn av ansatte i Nakuba sine barnehager.
  • 6)  Barn i Madsebakken skolekrets.

I forkant av hovedopptaket vil barn som har plass i barnehagen og som ønsker endring av plass bli prioritert først. Står flere søkere likt etter denne prioritering, skal det foretas loddtrekning. Barnehagen tilbyr alle typer delte plasser. Daglig leder foretar vurdering i forhold til muligheten for å tilby delt plass.

§ 7 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen.
Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før en avgjørelse blir tatt.

Foreldrerådets leder innkaller til og leder møter i foreldrerådet. Innkalling til foreldrerådsmøter skjer med 14 dagers varsel, saksliste skal fremlegges ved innkallingen. Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hver barnehageplass.
Foreldrerådet velger 2 representanter til samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget skal sikre og fremme samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem. Samarbeidsutvalget skal bestå av 6 medlemmer: 2 valgt av og blant de ansatte, 2 valgt av og blant foreldrerådet og to valgt av eier. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Representanter fra foreldreråd og ansatte velges for 1 år om gangen. Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett, og er saksforbereder til samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget holder møter når det anses nødvendig av samarbeidsutvalgets leder, eller av et medlem av samarbeidsutvalget eller av styrer. Leder foretar innkallingen til samarbeidsutvalgsmøtet. Møtet holdes innen 14 dager etter at leder har mottatt anmodningen. Ved stemmelikhet gjelder det som leder har stemt for. Samarbeidsutvalget behandler blant annet årsplanen for den pedagogiske virksomheten i barnehagen og budsjett.

§ 8 Åpningstid

Barnehagen er åpen fra kl. 6.45 til kl. 17.00, mandag til fredag. Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstid. Gjentatte brudd på dette kan bli ansett som vesentlig mislighold. Dette kan føre til at barnet mister plassen og at barnehagen beholder depositum til dekning av overtidsbetaling for personalet. Barnehagen er stengt på bevegelige helligdager og julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. Det er avsatt fem planleggingsdager for de ansatte pr. barnehageår hvor barnehagen er stengt,

01.08 2010

§ 9 Foreldrebetaling

Foreldrebetaling er for 11 måneder i året og innbetales forskuddsvis. Foreldrebetalingen vil følge reglene om makspris for foreldrebetaling i barnehage. Det betales et depositum ved mottagelse av plass på en måneds betaling. Depositumet blir satt på en egen konto og utbetalt når oppsigelsestiden er ute og all barnehagebetaling oppgjort. Dersom det er utestående barnehagebetaling ved oppsigelse beholder barnehagen depositumet.

Ved mer enn 30 dagers overskridelse av fristen for foreldrebetaling, mister barnet omgående plassen og depositum. Depositum tilfaller barnehagen. Plassen vil bli tildelt et nytt barn etter opptakskriteriene.

§ 10 Arealutnytting

Barnehagens norm for arealutnytting er 4,0 kvm. leke- og oppholdsareal for barn i aldersgruppen 3-6 år og 5,5 kvm. for barn i aldersgruppen 0-3 år.

§ 11 IK-system
Barnehagen bruker PBL sitt nettbaserte IK-system og HMS system.

§ 12 Ferie

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Minst 3 av dem bør tas sammenhengende i løpet av sommeren. Barnehagens planleggingsdager er ikke å anse som ferie.

§ 13 Taushetsplikt

For virksomhet som omfattes av disse vedtektene, gjelder etter § 21 i Lov om barnehager reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens § 13 til 13 f tilsvarende, og Lov om barnehager, § 22 og 23.

§ 14 Daglig leder/personale

Daglig leder ansettes av eier. Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Daglig leder har ansvar for utøving av internkontroll etter gjeldende lover og forskrifter. Øvrig personale ansettes av eier etter innstilling fra daglig leder. Daglig leder rapporterer til eier.

Daglig leder fremlegger for eier opptak av barn ved hovedopptak, det vil si til hvert barnehageårs begynnelse. Daglig leder har imidlertid ansvar for og myndighet til å ta opp barn i løpet av barnehageåret, utenom hovedopptak.

01.08 2010