Mål for Hovdeplassen barnehage

Hovdeplassen barnehage følger samfunnsmandatet som er definert i lov om barnehager, og vår hovedoppgave er derfor å «gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.»

For oss innebærer dette å sikre høy kvalitet ved alle sider av barnehagedriften. Vår daglige drift er tuftet på Trygghetsirkelen (COS) og alle våre voksne har dette som rettesnor i sitt arbeid.

Våre hovedmål er: Å utvikle barns sosiale kompetanse, å gi barna gode kultur, natur- og uteopplevelser, å utvikle barns evne til å stå for og ta egne valg. Disse temaene er utdypet i barnehagens årsplan og den pedagogiske planen.

I vårt daglige virke bestreber vi oss på følgende:

  • Alle barn skal møtes ut i fra deres egne forutsetninger, og på en måte som innbyr til lek, læring og undring i en ramme preget av omsorg og trygghet.
  • Vi har fokus på å inneha en anerkjennende væremåte i møte med alle barn og foreldre.
  • Vi jobber med danning, slik dette begrepet defineres i Rammeplan for barnehager. Danning forstås her som alle de kompetanser et barn trenger for å utvikle seg til å bli en selvstendig borger. Barn skal blant annet møte likeverd, humanistiske verdier, demokrati, likestilling og solidaritet i en arbeidsform preget av filosofi, undring, lek og eksperimentering.
  • Vi er en natur – og kultur barnehage som aktiv bruker nærmiljø og natur som lek – og læringsarena.
  • Leken har en helt sentral rolle i barns liv, og barn bruker leken for å teste ut, lære om og forstå både seg selv og den verden de vokser opp i. Vi ønsker å beholde den frie leken i barnehagen, samtidig som vi inspirerer til lek og aktiviteter ved å introdusere nye temaer og undringer.